Menu
A+ A A-

Prawo nieruchomości

Świadcząc usługi z zakresu dotyczącego nieruchomości, w szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 

Własność i współwłasność

 • ochrona własności w tym m.in. sprawy o eksmisję, wydanie rzeczy, zwrot nakładów poczynionych na rzecz, przedawnienie roszczeń,
 • wszelkie sprawy związane ze współwłasnością m.in. zasady zarządzania rzeczą wspólną, rozporządzania rzeczą wspólną bądź jej udziałem, zniesienie współwłasności,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości.

 

Użytkowanie wieczyste

 • umowa o ustanowienie użytkowania wieczystego,
 • wzniesienie budynków przez użytkownika wieczystego,
 • zakres uprawnień użytkownika wieczystego,
 • sprzedaż użytkowania wieczystego.

 

Ograniczone prawa rzeczowe

 • użytkowanie,
 • służebność gruntowa,
 • służebność drogi koniecznej,
 • służebności osobiste (mieszkania),
 • służebność przesyłu,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zastaw w tym zastaw na rzeczach ruchomych i na prawach,
 • hipoteka.

 

Zastaw rejestrowy

 • ustanowienie zastawu na wierzytelnościach pieniężnych,
 • ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych ( np. pojeździe mechanicznym),

 

Inne sprawy związane z nieruchomością

 • sporządzenie opinii prawnych,
 • pomoc prawna przy nabyciu nieruchomości, przy negocjacjach, w tym z bankami i innymi instytucjami finansującymi,
 • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto księgowymi, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia/nabycia nieruchomości,
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej,
 • przygotowywanie umów m.in. o roboty budowlane, leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości,
 • reprezentacja Klientów przed organami gminy oraz wydziałami geodezji, architektury, ochrony środowiska.