Menu
A+ A A-

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PRZED KOMORNIKIEM

 

Kancelaria prawna LinkLex oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Nasza oferta obejmuje następujące czynności prawne:

 

DLA WIERZYCIELI w ramach postępowania egzekucyjnego:

 • sporządzamy wnioski o wszczęcie egzekucji u komornika (z ruchomości i nieruchomości)
 • monitorujemy postępowanie prowadzone przez komornika
 • prowadzimy negocjacje z dłużnikami
 • prowadzimy postępowanie klauzulowe a więc postępowanie kończące się nadaniem orzeczeniu sądu klauzuli wykonalności (tytuł wykonawczy). Po zakończeniu tego postępowania można rozpocząć postępowanie egzekucyjne u komornika
 • przygotowujemy wnioski o umorzenie, zawieszenie postępowania
 • sporządzamy skargi na czynności komornika
 • przygotowujemy w razie potrzeby zażalenia, apelacje


DLA DŁUŻNIKA w ramach postępowania egzekucyjnego:

 • przygotowujemy opinie prawne, pisma procesowe do komornika, pisma procesowe do wierzycieli, organów państwowych czy innych instytucji
 • prowadzimy negocjacje z wierzycielami
 • składamy wnioski o rozłożenie długu na raty, umorzenie długu
 • przygotowujemy powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • sporządzamy skargi na czynności komornika

 

DLA OSÓB TRZECICH których prawa zostały naruszone podczas egzekucji np. w przypadku egzekucji cudzej rzeczy.


Każda osoba może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, gdy egzekucja z tego przedmiotu narusza jej prawa. W tym zakresie sporządzamy m.in. powództwa o wyłączenie określonego przedmiotu spod egzekucji.

 

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

 

Postępowanie zabezpieczające jest najistotniejszym postępowaniem w zakresie wyegzekwowania wierzytelności. Procesy sądowe w Polsce trwają bardzo długo i często do momentu uzyskania prawomocności wyroku dłużnik nie dysponuje już żadnym majątkiem i nie ma z czego wyegzekwować długu.

 

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zabezpieczenie wierzytelności jeszcze zanim zapadnie wyrok w sprawie. Skorzystanie z niego zwiększa skuteczność egzekucji komorniczej. Brak wcześniejszego zabezpieczenia swoich praw zwiększa znacznie ryzyko braku możliwości odzyskania należności pomimo korzystnego wyroku sądowego.

 

W ramach postępowania zabezpieczającego m. in. ustanawiamy hipoteki, zastawy, przygotowujemy odpowiednie pisma procesowe w tym wnioski o zabezpieczenie, zażalenia na postanowienia sądu.